تلفن تماس : ۴۰۸۰-۰۳۱ | ۳۲۲۵۲۵۵۵-۰۳۱

شستن فرش

شستشوی فرش در رودخانه

شستن فرش در رودخانه زاینده رود اصفهان

شستشوی فرش و قالی در رودخانه زاینده رود اصفهان خب قدیما که قالی شویی صنعتی توی هیچ شهری نبوده. بعدها با گسترش شهرها و افزایش جمعیت، مردم دیگه فرصت نمیکنند…

تماس تلفنی